VORSTAND

 

Yuri Vlasenko

President
 

vlasenko /et/ isfp.com.ua
+38.044.536.96.60

 
   
   

  Volodymyr Vasiliev

  Vice President
   

  vasyliev /et/ sailing.com.ua
  +38.044.536.96.67

   
    
    

   Oksana Yaroshchuk

   Treasurer
    

   yaroshchuk /et/ sailing.com.ua
   +38.097.515.42.99

    
     
     

    Andrii Golotov

    Sport Events
     

    agolotov /et/ mail.ru
    +38.066.462.60.99