NOR – Polska Wersja

 Zawiadomienie o Regatach – patrz punkt nr 1.4

Topcat K1 Mistrzostwa Świata 2022

oraz

Topcat K2/K2X, K3/K3X Międzynarodowe Mistrzostwa Turawa

1 Przepisy
1.1 Regaty będą podlegały zasadom określonym w Przepisach Regatowych Żeglarstwa
1.2 Żadne przepisy krajowe nie będą miały zastosowania.
1.3 Obowiązywać będą Międzynarodowe Reguły Klasy TOPCAT oraz Reguły ITCA Championship Rules.
1.4 Jeśli wystąpi konflikt pomiędzy językami, pierwszeństwo ma tekst w języku angielskim.

2 Reklama
Łodzie mogą być zobowiązane do eksponowania reklam wybranych i dostarczonych przez organ organizujący, zgodnie z Przepisami Żeglarstwa World Sailiing 20 A. Naruszenie tej zasady może spowodować dyskwalifikację.

3 Rejestracja i wpis
3.1 Mistrzostwa Świata są otwarte dla wszystkich katamaranów TOPCAT klasy K1, z załogą dwuosobową. Międzynarodowe Mistrzostwa są otwarte dla wszystkich katamaranów klas TOPCAT K2/K2X, jedno- lub dwuosobowych oraz K3/K3X, zgodnie z obowiązującymi przepisami dla tej klasy (decyzje Walnego Zgromadzenia ITCA).
K3/K3X startują wspólnie bez rekompensaty wynikającej z przelicznika.
3.2 Każdy zawodnik musi być członkiem Krajowego Stowarzyszenia Klasy Topcat   /w Polsce Stowarzyszenie Topcat Polska/ będącego członkiem Związku Krajowego /w Polsce PZŻ/ lub członkiem klubu żeglarskiego, który jest członkiem Związku Krajowego. Zawodnik musi posiadać opłaconą składkę członkowską do Stowarzyszenia Topcat Polska przed 15 maja.
3.3 Wszystkie zgłoszenia należy dokonać na stronie internetowej organizatora do 15 maja: www.topcatclass.com.
Opłata za katamaran:
Załoga dwuosobowa 260,00 Euro
Jednoosobowa 160,00 Euro

Opłatę wstępną wnosi się w EUR do dnia 15 maja 2022 r. przelewem typu SEPA na konto:
ITCA
Hypo Vereinsbank
Rachunek: 657060984
IBAN: DE64700202700657060984
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Wycofanie zgłoszenia może być dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres worlds@topcatclass.com i będzie zrekompensowane do 15 maja ze 100% zwrotem, do 15 czerwca z 50% zwrotem, później niż 15 czerwca bez zwrotu.

3.4 Późniejsze wpisy i płatności będą zaakceptowane pod następującymi warunkami:
Po 15 maja: opłata dodatkowa 90,00 Euro na osobę oprócz zwykłej opłaty wpisowej oraz
Później niż 15 czerwca: 130,00 Euro za osobę oprócz zwykłego wpisowego.
W przypadku niespełnienia wymagań określonych w pkt. 3.2, opłaty określone w pkt. 3.3 zostaną podwyższone o 44,00 EURO za każdego zawodnika, który ich nie spełni.

3.5 Wszyscy sternicy zobowiązani są do okazania w biurze rejestracji oryginalnej wersji ważnego zaświadczenia o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej oraz zaświadczenia o dokonaniu pomiaru. Kopie tych dokumentów nie będą przyjmowane.

4 Opłaty

4.1 Wymagane opłaty są następujące:
Topcat K1 260,00 Euro
Topcat K2/K2X 260,00 Euro - załoga dwuosobowa
160,00 Euro załoga jednoosobowa
Topcat K3/K3X 160,00 Euro
Goście 100,00 Euro

5. Harmonogram
5.1 Rejestracja:
Piątek,08 lipca godz. 16.00 - 20.00
Sobota, 09 lipca godz.09.00 - 17.00
Niedziela, 10 lipca godz. 09.00 - 10.30
5.2 Pomiary i kontrola sprzętu:
Sobota, 09 lipca godz. 08.00 - 16.30
Niedziela, 10 lipca godz. 09.00 - 11.00
5.3 Daty wyścigów:
Niedziela, 10 lipca wyścig treningowy
Poniedziałek, 11 lipca wyścigi
Wtorek, 12 lipca wyścigi
Środa, 13 lipca wyścigi
Czwartek, 14 lipca wyścigi
Piątek, 15 lipca wyścigi
5.4 Liczba wyścigów  /  Wyścigi na dzień
Topcat K1   12  /  2-3
Topcat K2/K2X 12  /  2-3
Topcat K3/K3X 12  /  2-3

5.5 Planowany sygnał ostrzeżenia
sygnał dla
- Wyścig treningowy jest o 15.00.
- Pierwszy wyścig każdego dnia jest o 11.00.
5.6 Wszelkie zmiany w harmonogramie wyścigów będą umieszczane na oficjalnej tablicy ogłoszeń do godziny 19.00 dnia poprzedzającego dzień, w którym będą obowiązywać.

6 Pomiary
Każdy katamaran musi posiadać ważny certyfikat pomiarowy. Każdy certyfikat pomiarowy musi być zarejestrowany w rejestrze ITCA. Każdy zawodnik musi upewnić się, że łódź i wyposażenie są zgodne z przepisami dla klasy TOPCAT. Wszystkie łodzie muszą być już zmierzone i posiadać numer żagla podany w certyfikacie pomiaru. Nowy pomiar nie będzie możliwy na miejscu. Żagle będą oznaczone pieczątką.

Tylko jedna łódź i jeden zestaw żagli będzie dozwolony. Wszelkie zmiany załogi i wyposażenia powinny być autoryzowane przez głównego mierniczego World Sailing. Losowe kontrole mogą być przeprowadzane w każdej chwili podczas mistrzostw.

7 Instrukcja żeglugi
Instrukcja żeglugidzie dostępna po godz. 16.00 08 lipca 2022 r. w punkcie rejestracyjnym

8 Trasy
Trasy zgodne z obowiązującymi przepisami ITCA

9 Komisja sędziowska
Międzynarodowe Jury zostanie powołane zgodnie z RRS 91 lit. b). Decyzje Międzynarodowej Jury będą ostateczne, jak przewidziano w RRS 70.5.

10 System kar
Dla Topcat K1, K2/K3X, K3/K3X klasy RRS 44.1 zmieniono tak, że Karę dwóch obrotów zastąpioną karą jednego obrotu.

11 Ocena punktowa
11.1 Zastosowanie będzie miał układ dolnopunktowy RRS, załącznik A.
11.2 6 wyścigów musi zostać przeprowadzonych w celu utworzenia serii podstawowej
11.3 (a) Jeżeli mniej niż 5 wyścigów zostało ukończonych, wynik końcowy będzie sumą punktów z wyścigów.
(b) Gdy od 5 do 7 wyścigów zostanie ukończonych, wynik serii będzie sumą wyników wyścigów z wyłączeniem najgorszego wyniku.
c) Kiedy 8 lub więcej wyścigów zostanie zakończonych, wynik serii będzie sumą wyników wyścigów z wyłączeniem dwóch najgorszych wyników.

12 Nagrody
Nagrody zostaną przyznane trzem pierwszym zespołom w każdej klasie. Wszyscy uczestnicy otrzymają upominki. Nagrody specjalne ITCA zostaną przyznane Mistrzom wszystkich klas.

13 Zrzeczenie się odpowiedzialności
Zawodnicy biorą udział w regatach całkowicie na własne ryzyko. Patrz zasada 4, Decyzja do Wyścigu. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody materialne, obrażenia ciała lub śmierć poniesione w związku z regatami lub przed nimi, w ich trakcie lub po ich zakończeniu. Każdy uczestnik musi podpisać wyłączenie odpowiedzialności przy rejestracji.

14 Ubezpieczenie
Każda uczestnicząca jednostka pływająca jest ubezpieczona z ważnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z minimalną ochroną ubezpieczeniową w wysokości E 3 000 000,00 na każde zdarzenie lub jej równowartość.

15 Otwarcie i zakończenie Mistrzostw
Ceremonia otwarcia: Sobota, 09 lipca, godz. 18.00, północna promenada Jeziora Turawskiego
Ceremonia zamknięcia: Piątek 15 lipca, godz. 19.00, południowa część Jeziora Turawskiego